Fără categorie
Raport de activitate 2023/Nr. înreg. doc.: 06/14.02.2024

Raport de activitate 2023/Nr. înreg. doc.: 06/14.02.2024

Ne place ceea ce facem și o arătăm prin pasiunea și entuziasmul care ne caracterizează. Tratăm cu responsabilitate orice aspect al acțiunilor noastre sociale spre o comunitate mai bună și puternică. Răspundem cu promptitudine și transparenţa privind activitățiile noastre desfășurate în anul 2023, printr-un raport anual de activitate

1. SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ’’DYNAMIS
 Serviciul de Asistenta Comunitară “DYNAMIS”,  către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru licențierea de 5 ani. Serviciul de Asistență Comunitară ’’DYNAMIS’’ funcționează conform legislației în vigoare.

Conform licenței prin Serviciul Social ,,Dynamis” am demarat activitățile următoarele privind prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, promovarea integrării socio- profesionale şi creşterii calităţii vieţii persoanelor beneficiare prin intermediul activităților consiliere psiho-socială, informare, consiliere şi suport juridic, suport emoţional, evaluare şi elaborare plan de intervenţie, integrare/reintegrare sociala, reintegrare şcolară, orientare vocațională, activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, recreere și diverse ieșiri în comunitate cu tinerii beneficiari, vizite la diverse instituţii, serate dansante, aniversarea copiilor și a tinerilor, școala de șoferi, participare la acţiuni mediatice, cazare temporara, etc), demersuri juridice în instanta pentru apărarea drepturilor omului pentru unul din beneficiari asociației, sprijin seniorilor din comunitatea brașoveană. (scaun cu rotile pentru a se putea deplasa ), integrarea și menținerea tinerilor beneficiari, cu propia familie biologica și cu familia lor, alte ajutoare materiale în condițiile legii.
Am ajutat un număr de 50 beneficiari direcți
Domeniul Social // 01.01.2023 – 31.12.2023
Venituri din Donații și Sponzorizării – 73.774,2 lei
Cheltuieli: 66,279,15 lei

Numărul total al membrilor organizaţiei – 61 din care: 2 salariaţi, 8 colaboratori, 51 voluntari.

2. Denumirea Proiectului: O CASĂ PENTRU VIITOR

Valoarea Proiectului: Valoarea cofinanțării de la Primăria Municipiului Brașov este de 36.160 de lei cofinantare 4,000 lei. 10% Total 41.160 lei
Tip de finanațare: Finanțare Nerambursabila din Fonduri Publice
Regiune: CENTRU
Grup Țintă: Motivația alegerii, scurt descriere a acesteia
7 tinerii care au părăsit sistemul de ocrotire socială oferit de stat până la vârsta de 18 ani din județul Brașov, unde le-am oferit un acoperiş deasupra capului, pe o anumită perioadă de timp.
Obiectiv General – Descrierea succinta
Oferirea unui adăpost, un impuls pentru tinerii dezinstituționalizați pentru a-și asuma responsabilitățile vieții adulte într-o lume în care ei nu știau ce îi așteaptă, să își continue studiile, să-și pună banii deoparte, pentru a se putea întreține singuri să aibă căsuța lor și să învețe să se autogospodărească.

Implementarea unui program pilot de servicii integrate pentru facilitarea incluziune socio- profesionale, abilitare in vederea deprinderilor de viata independenta pentru un numar de 7 tineri aflați în situații de risc social (proveniți din centrele de plasament) din Municipiul Brașov, respectând reglementările legale aplicabile a tinerilor din grupul țintă.

Obiective specifice/indicatori: Obiectivele specifice ale proiectului:

OS.1. Acordarea unui pachet servicii integrate (consiliere psihologica, consiliere vocationala și
consiliere pentru deprinderi de viață independente – D.V.I ) și medierea muncii în vderea insertiei socio profesionale pentru un numar de 7 tineri dezinstituționalizați proveniti din Brasov, pe perioada derulării proiectului
OS.2. Facilitarea insertiei pe piata muncii a unui număr de 7 tineri dezinstituționalizați proveniti din Brasov, pe perioada derulării proiectului.
OS.3. Abilitarea pentru viața independentă și facilitarea unei locuințe pentru un număr de 7 tineri dezinstituționalizați, în Municipiul Brașov, pe perioada derulării proiectului.
OS.4. Derularea unei campaniii de informare și conștientizare a comunității brașovene și promovarea insertiei socio-profesionale pentru tinerii dezinstituționalizați, ce va fi desfășurat in media brașoveană pe toată durata proiectului (iunie-octombrie 2023)

Perioadă de implememntare: a fost in Perioada – 15.05.2023 – 15.11.2023
Sustenabilitate Descrierea succinta
1. Realizarea unei echipe de proiect pregătită pentru implementarea proiectului
2.Implicarea actorilor relevanți ( instituții și organizații neguvernamentale și subcontractori) cu expertiză în domeniu pentru realizarea indicatorilor propuși în cadrul proiectului la standarde de calitate
3. Realizarea unui calendar al activităților și a unui grafic de monitorizare a realizarii activitațiilor.
4. Realizarea unui plan de achiziții,
5. Realizarea raportului financiar – contabil și a dosarului de decont financiar al proiectului, unde la cheltuielile pentru coordonatorul proiectului sunt incluse: coordonatorul de proiect ce a avut un contract de voluntariat fără remunerație, onorariul cu facilitatorul de dezvoltare comunitară cu atribuții și de responsabil cu grupul țintă, iar cheltuielile administrative cuprind: onorariul pentru contabilitate, chiria unui apartament pentru facilitarea unei locuinte pentru o perioada de 5 luni de zile este de. Responsabil (funcţia din echipa de proiect): Asociația Zâmbește Pentru Viitor –responsabil financiar /coordonator de proiect.

Ca și rezultat, Încurajarea tânărului în procesul de identificare a unui loc de muncă potrivit aptitudinilor sale,
Ca și rezultat facilitarea insertiei pe piata muncii a tinerilor dezinstituționalizați proveniti din Brasov, care au beneficiat pe perioada derulării proiectului.
Ca și rezultat, Tinerii au cunoscut instituțiile de profil și evenimentele care sunt organizate cu scopul de crea o ,,legătură’’ între tânărul ca, potențial angajat, și angajator, Ca și rezultat, Tinerii angajați și-au afirma independența materială
Ca și rezultat, numărul de tineri prevăzut în proiect au avut un grad ridicat de abilitare a deprinderilor de viață independentă în comunitate,

Ca și rezultat, tinerii au avut ocazia să-și îmbunătățească abilitățile de deprinderilor de viata independenta la un nivel superior și să-și îmbogățească bagajul cultural / psiho – social, alături si de cativa seniori care au participat cu titlu de voluntar. Seniori au iesit impreuna cu tinerii, si i-au invata pe tinerii din invatamintele lor de viata. Povesti de viata si deschizandu-si sufletul primind tinerii sfaturile lor,
Ca și rezultat, avem 7 planuri individualizat de asistență pentru 7 tineri. Planurile
individualizate au fost elaborate de către asistentul social, împreună cu tânărul care a beneficiat în proiect, cu scopul de a stabili și consemna obiectivele generale și individualizate ale acestuia în cadrul proiectului. Tinerii au participat in cadrul unor sesiuni de lucru la 4 ateliere: dezvoltare personală, dezvoltarea deprinderilor de viață, planificarea carierei și comunicare interpersonală.
Aceste ateliere si-au propus să modeleze tinerii. Ca și rezultat, s-a urmărit identificarea și accesarea de către tineri a unui loc sigur și primitor pentru ca aceștia să se poate axa pe prioritățile specifice inserției lor în comunitate. Costurile estimate pentru această activitate. Tineri au avut ocazia dupa terminare proiectului sa iși caute altă locuință, să supravietuiasca independeți, sa se autogospodarească. În cadrul cadrul proiectul O casa pentru Viitor in derularea tuturor activitatiilor s-a urmarit respecta standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate și pentru serviciile sociale acordate conf. ORDIN Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 – standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi, respectând Legea nr. 272/2004 prevăzute în nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Ca și rezultat fiecare are Dosarullui ce conține: Pagină de gardă, Cerere de accesare, GDPR + Acord foto, Fișă de evaluare inițială, Decizie desemnare responsabil caz, Contract servicii sociale, Act adițional, Fișă de evaluare complexă, Fișă de monitorizare, Chestionar feedback personal, Chestionar feedback servicii. Furnizorul serviciului si echipa de implementare, respectă drepturile beneficiarilor înscrise în prezentul document denumit Cartă. Personalul serviciului informează beneficiarii cu privire la drepturile înscrise în Cartă. Tinerii beneficiari au avut parte de cazare, adaptare condiții noi, motivarea, identificarea, menținerea, angajare la un loc de muncă, economisire bani, (contribuire la cheltuielile casei), înțelegere și o comunicare apropiată permanentă cu tinerii din locuință, să își exercite pasiunea fără a fi descurajați din obiective pecuniare responsabilizare – autogospodărire, activități de deprinderi de viață independentă – D.V.I., team building, activități culturale, activități sportive,
activităţi artistice, grupuri de dezvoltare personala de autocunoaștere și dezvoltare personală, programe de voluntariat, evaluare integrare în sociatate.

– https://zambestepentruviitor.org
Categoria în care se încadrează proiectul: Comunitate / implicare socială și tineret

  • Tratăm cu responsabilitate orice aspect al acțiunilor noastre sociale spre o comunitate mai buna si puternica.
  • Răspundem cu promptitudine in totalitatea transparenţei si pe partea financiara, printr-un raport financiar  anual.
X
Sari la conținut