ANPDCA
Centrele de plasament din toată țara se află în ilegalitate.

Centrele de plasament din toată țara se află în ilegalitate.

Peste 1000 de Petiții din partea Organizațiilor din domeniul protecției și apărării copiilor abandonați

Centrele de plasament din toată țara se află în ilegalitate.

Peste 1000 de Petiții din partea Organizațiilor din domeniul protecției și apărării copiilor abandonați, precum și din partea cetățenilor, au ajuns la toți prefecți din țară, cu privire la interzicerea funcționării centrelor de plasament, prin Legea 191/2022, pentru modificarea și completarea Legii 272/2004, privind protecția copilului.

Suntem alături de organizațiile care urmăresc interesul superior al copiilor mai presus de interesele lor.

Mie mi-a produs multă rană în suflet aceste instituții mamut care au mutilat viața celor câteva zeci de mii de suflete. Nu vreau să fiu martor și complice, în același timp, la suferința pe care o provoacă aceste instituții și astăzi copiilor.

Facem apel la toți prefecții din țară să trateze cu responsabilitate noile modificări legislative și să acționeze în consecință pentru a interveni prompt în aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea 191/2022.
Centrele de Plasament trebuie să dispară imediat.
poza preluata de pe facebook.com

Stimate Domnul Prefect
Stimată Doamnă Prefect

PLÂNGERE PREALABILĂ

Cu privire la interzicerea funcționării centrelor de plasament, prin Legea 191/2022, pentru modificarea și completarea Legii 272/2004, privind protecția copilului, în temeiul Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Subsemnata Asociația Zâmbește Pentru Viitor, cu sediul în Brașov, Str. Iuliu Maniu nr 43 etaj 8 birou 811/B, Brașov, în termen legal formulez prezenta plângere prealabilă cu privire la situația centrelor de plasament, pentru care, începând cu 28 septembrie 2022, trebuie să aplicați prevederile art. Art. VII. Din Legea 272/2004, actualizată

(1) La 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se interzice funcționarea serviciilor de tip rezidențial, altele decât cele prevăzute la art. 123 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, cu excepția celor pentru care există în derulare contracte de finanțare pentru proiecte de închidere a căror implementare se finalizează după acest termen.

(2) Conducerea executivă a direcției generale de asistență socială și protecția copilului are obligația de a include în Planul anual de acţiune privind serviciile sociale, elaborat conform prevederilor art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, măsurile necesare organizării serviciilor de tip rezidenţial, potrivit prevederilor art. 123 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, respectiv măsurile de închidere a centrelor de plasament sau, după caz, de reorganizare a acestora.

(3) După aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului are obligaţia transmiterii unei copii a acestuia instituţiei prefectului, care, prin comisia teritorială privind incluziunea socială, verifică includerea măsurilor de închidere a centrelor de plasament sau, după caz, de reorganizare a acestora şi informează prefectul.

(4) Constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerată infracţiune, nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.

(5) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică.

Art. 123, din aceași lege, Legea 272/2004, actualizată:

(1) Serviciile de tip rezidenţial sunt serviciile prin care se asigură protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului, în condiţiile prezentei legi.

(2) Din categoria serviciilor de tip rezidenţial fac parte toate serviciile care asigură găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore.

(3) Sunt considerate servicii de tip rezidenţial: casele de tip familial, apartamentele, centrele de primire în regim de urgenţă şi centrele maternale.

(4) Casa de tip familial este locuinţa care acoperă necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurând exigenţele minimale pentru un număr de maximum 12 copii, pentru care a fost stabilită măsura plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, a plasamentului, în condiţiile prezentei legi. În situaţii excepţionale, numărul copiilor poate fi de maximum 16, cu respectarea exigenţelor minimale, dar numai pe durata existenţei situaţiei excepţionale.

(5) Apartamentul este locuinţa care acoperă necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurând exigenţele minimale pentru un număr de maximum 6 copii, pentru care a fost stabilită măsura plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, a plasamentului, în condiţiile prezentei legi.

(6) Centrul de primire în regim de urgenţă este structura care asigură găzduire provizorie, până la maximum 6 luni, fără posibilitate de prelungire, şi se organizează cu respectarea cerinţelor minimale prevăzute la alin. (8) pentru un număr de maximum 30 de copii, pentru care a fost stabilită măsura plasamentului în regim de urgenţă, în condiţiile prezentei legi. La nivelul fiecărui judeţ pot fi organizate maximum 3 centre de primire în regim de urgenţă.

(7) Centrul maternal este structura care asigură găzduire provizorie, pentru o durată de până la 2 ani, şi se organizează cu respectarea cerinţelor minimale prevăzute la alin. (8) pentru un număr de maximum 9 cupluri mamă-copil.

(8) Pentru serviciile de tip rezidenţial prevăzute la alin. (4) – (6) numărul de copii este stabilit în funcţie de suprafaţa locativă, cu respectarea cerinţelor minimale referitoare la încăperi sanitare, dotarea minimă a încăperilor sanitare, a bucătăriei, dotarea minimă cu instalaţii electrice, spaţii şi instalaţii de folosinţă comună pentru clădiri cu mai multe locuinţe, aprobate prin anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Serviciile de tip rezidenţial care aparţin autorităţilor administraţiei publice se organizează numai în structura direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în regim de componente funcţionale ale acestora, fără personalitate juridică. Acestea pot avea caracter specializat în funcție de nevoile copiilor plasați.”

            Având în vedere expunerea de mai sus vă rog să-mi spuneți ce măsuri au fost luate de instituția dumneavoastră față de Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului – DGASPC.

Cu considerație,

Asociația Zâmbește Pentru Viitor
Președinte, Rupi Gabor

 
X
Sari la conținut